Salgsbetingelser

Inventum Øst AS selger primært til næringslivet og organisasjoner. Bedrifter og organiasjoner som benytter nettbutikken og eller andre bestillingskanaler har vanlige rettigheter som næringsskjøp. Personlig kjøp gjort av privatpersoner har betingelser i henold til forbrukerlovgivningen. Det kan her være små forskjeller mellom beskrivelse og betingelser mtp. om kunde handler i nettbutikk eller med direkte korrespondanse.

1 Avtalen om kjøp

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene om kjøp i disse salgsbetingelser (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post). Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går disse salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: Inventum Øst AS
Kontaktadresse: Jernbanegata 2, 2821 Gjøvik
Direkte telefon: 611 71 100
E-post: salg@inv.as
Organisasjonsnummer: 947 447 998

Kjøper
Kjøper er den organisasjon som har foretatt bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er eksklusive merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
Salg av varer utenfor Norges grenser selges uten tillegg av merverdiavgift. Kjøper må selv sørge for innbetaling av toll og avgifter i henhold til kjøpers lands satser/regler

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den kjøpende part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Kjøperen skal uten opphold kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, etc. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som det er praktisk mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved fakturering vil et fakturagebyr på kr 60,- eks. mva. tilkomme på faktura.

  • 6.1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
  • 6.2 Selgeren bruker fakturering som hoved betalingsmåte. Fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 10 dager fra kjøperen skal ha mottatt forsendelsen.
  • 6.3 Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kjøp der leveransen produseres på kjøpers spesifikke ønsker, vil selgeren kreve dette.

7. Leveranse

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller der det er gjort egen særskilt avtale.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår ved/på bestilling eller ved kundespesifikke leveranser skal levering alltid avtales særskilt. Selger leverer varer fra lokalt lager, sentrallager, produsents lager i innland og utland. Det er selger som koordinerer levering til kjøper.

Selgeren sørger for at varen blir sendt til kjøperen, selger plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Dersom selger ikke får levert til avtalt tid pga kjøpers fravær, feil adresse oppgitt, eller annet forhold som skyldes kjøpers uaktsomhet, vil det bli belastet for omkostninger.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når gjenstand er levert og det er kvittert for mottak. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal kjøper uten unødvendig opphold kontrollere leveransen – at den er i henhold til mottatt ordrebekreftelse, om den er skadet under forsendelse/transport eller på annen måte i ustand, eller om det er andre mangler/feil ved leveransen. Uansett mangler skal dette meldes selger innen rimelig tid. Det anbefales at mottak hos kjøper i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen ved signering for mottak. Sjekk spesielt om emballasjen er skadet.

Transportskader:

Dersom det er synlig skade på emballasjen ved mottakelse av varene, må det meldes fra om dette til transportørens sjåfør, samt anmerke ved direkte signering. For denne type skader, samt skader som ikke er synlige før utpakking er reklamasjonsfristen på 7-sju dager.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon, jf. kontraktens punkt 11.

10. Reklamasjon ved mangel eller skade

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen 4 dager gi beskjed til selger. Reklamasjonen skal inneholde ordrenummer, produktnavn, beskrivelsen av skaden, kopi av fraktbrev hvor skaden er anmerket (dersom skaden var synlig ved levering), samt bilde av skadene på produkt og emballasje.
Meldingen til selgeren skal være skriftlig (e-post, telefaks eller brev). Transportørens krav til dokumentasjon av skade må være oppfylt.

12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake inntil komplett leveranse er foretatt.

13. Reklamasjon og Retur

All reklamasjon/retur skal skal skriftlig dokumenteres.
Retur-/reklamasjonsfrist vedr. feilleveranser er 14 dager etter fysisk mottak på leveringspunkt.
Varen må returneres i ubrutt original emballasje, og være i en slik stand at den kan selges på ny.
Ved tilbakekjøp skjer retur for kjøpers regning og risiko, og det vil bli fratrukket et administrasjonsgebyr på 20% av ordreverdi, minimum kr. 300 NOK.
Skaffevarer, sesongvarer, datovarer og utgåtte varer fra sortiment, tas ikke i retur.

14. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter lovgivning.

15. Personopplysninger

Se vår Personvernerklæring her.

16. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Ved rettslig tvist er Gjøvik verneting.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling, kan partene skriftlig begjære saken fremmet for domstolene.

17. Videresalg

Videresalg av våre produkter er av hensyn til konkurranse i lokale områder ikke lov. Får vi mistanke om videresalg, kan vi uten grunn kansellere kjøpet.

18. Faktura/Kreditt

Selger tilbyr etterskuddsvis fakturabetaling. Levering av varen gjøres før varen forfaller til betaling. Faktura forfaller i løpet av 15 dager. Et omkostningsgebyr på kr 55,- tilkommer. Ved forsinket betaling tilkommer en forsinkelsesrente. Faktura kan kun sendes offentlig oppgitt adresse.
Selger vil gjennomføre kredittsjekk ved første gangs kjøp, eller ved tilfeldige kontroller, og ved kjøp der det er tvil om betalingsevne. Likeledes vil det foretas kredittvurdering i samband med store kjøp.
Delbetaling/finansiering – Inventum tilbyr leie til våre kunder etter egen avtale. Leasing avtale skal forelegges våre kunder som alternativ betalingsmåte ved kjøp av kapitalvarer.

19. Webhandel og din sikkerht

Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen “avlyttet” linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.
Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider – klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedt dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Personnummer

Vi lagrer ikke personnummer – bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling.

Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender ikke personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke. En slik tredjepart vil i leiesammenheng være finansinstitusjonen.